ALASTIR SLIDER

Praktyczne podejście do księgowości NGO

Sprawne zarządzanie finansami organizacji pozarządowej pomaga jej członkom w realizowaniu założonych celów statutowych. Wiele organizacji ma bardzo dobre pomysły na działalność, ale z powodu kosztownych błędów w księgowości zdarza się, że nie mogą ich realizować. Sprawozdawczość jest w świetle polskiego prawa koniecznością, ale ma też swoje plusy. Rzetelne i przejrzyste sprawozdania z gospodarowania środkami pieniężnymi budują pozytywny wizerunek organizacji. Znając z doświadczenia specyfikę funkcjonowania trzeciego sektora wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom organizacji trzeciego sektora tj.: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, związki pracodawców, spółki społeczne i inne oferując profesjonalną pomoc w przebrnięciu przez zawiłości rozliczania dotacji, darowizn bądź dochodów z działalności gospodarczej.

W związku z ciągłym rozwojem sektora organizacji pozarządowych w Polsce Biuro Rachunkowe ALASTIR Rachunkowość & NGO oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

 • obsługi rachunkowej
 • kadr i płac – bieżąca obsługa kadrowo-płacowa, wyprowadzanie zaległości
 • doradztwa w zakresie prowadzonej przez organizację działalności zarówno statutowej nieodpłatnej i odpłatnej jak i gospodarczej, planowania finansowego i administracji
 • sporządzania rocznego sprawozdania finansowego organizacji
 • wewnętrznego badania ksiąg rachunkowych i dokumentacji organizacji pod kątem poprawności rachunkowej i merytorycznej ewidencjonowania zdarzeń w księgach
 • przygotowania – planu kont, polityki rachunkowości, wewnętrznych unormowań tj. obrót kasowy, obieg dokumentów w firmie, regulamin pracy, dokumentacja i regulaminy BHP i inne
 • tworzenia i wprowadzania zamian w statucie
 • uporządkowania spraw administracyjnych – archiwizacji dokumentów w biurze, zasady prowadzenia bieżącej dokumentacji, sprawdzenie, uzupełnienie, aktualizacja dokumentacji pracowniczej, statutowej i inne
 • budżetowania – zarówno całorocznego jak i projektowego
 • rozliczania projektów
 • rozliczania projektów
 • pozyskiwania środków na działalność statutową lub gospodarczą organizacji
 • sporządzenia opinii dla zarządu dotyczącej poprawności działania służb księgowo-administracyjnych w aspekcie przepisów dotyczących organizacji pozarządowych
 • organizacji szkoleń dla zarządu i służb finansowych organizacji z zakresu budżetowania i zarządzania finansami
 • organizacji szkoleń z zakresu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o rachunkowości i innych
 • organizacji szkoleń pracowników dotyczącą BHP
 • organizacji szkoleń dla pracowników organizacji w zakresie HR i administracji (praca nad projektami, zarządzanie biurem organizacji)
 • obsługi bankowej – pomoc w znalezieniu i wyborze najlepszej oferty bieżącej obsługi bankowej, kredytu
 • ubezpieczeń – pomoc w znalezieniu i wyborze najlepszej oferty
 • innych wykonywanych zgodnie z potrzebami i życzeniem Klienta

Każda organizacja pozarządowa jest indywidualnym podmiotem, dlatego też wynagrodzenie za nasze usługi konsultujemy i ustalamy z każdym Klientem osobno.

Przy ustalaniu ceny usług dla organizacji pozarządowych bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

 • specyfikę i możliwość sezonowości prowadzonej działalności
 • zakres prowadzonej działalności – statutowa, gospodarcza, status OPP
 • liczbę dokumentów księgowych
 • liczbę osób zatrudnionych
 • zakres powierzonych spraw